Untitled Document
a a a a a a a a
a a a a a a a a
aaaaa a aaaaa a aaaaa a aaaaa a
   
 

Architect Great Sinan

This site is dedicated to ‘Architecht Great Sinan’ (1489-1588) , the master of the domes who innovered Ottoman Design in many aspects.

Sinan shaped the Ottoman Empire architecture in 16th century in so many directions that he was named ‘Great Sinan’, ‘Big Sinan’ by the public while he was still living. With the courtly works which he built in the era that he lived, he drove the actual panaromic view of Ottoman Turkish Istanbul. Sinan, himself is the owner of most of the works that belong to Ottoman Empire Classical era.

In his age, many statesmen queued up for getting their fountains, charitable acts, built by him.

It’s quite unbelievable that Sinan lived long enough(nearly 100 years) to achieve these requisitions and had the chance to be eternal by the works that he did.

 

   
 

Structure Of Society In Sinan Era:

During his life which lasted almost 100 years, Sinan lived 5 Sultan’s period which were 2nd Beyazit (1476-1512),Yavuz Sultan Selim (1512-1520), Kanuni Sultan Suleyman (1520-1566), 2nd Selim (1566-1574) and 3rd Murad (1574-1595).

Since Fatih Sultan Mehmet (The conquest of Istanbul), Ottoman Empire had extended by conquering many new states and it became a world emperorship in Kanuni Sultan Suleyman era.

In this era, the imperial borders had extended from Bagdad to Caucasus, from Crimean, Poland and Vienna to the whole Balkans and Serbia, southerly from Arabia peninsula to Sudanese in Africa and to the Atlantic ocean. A powerful coordination system had been formed for the management of this vast Imperial.The Devshirme boys (Devşirme or devshirme was the practice by which the Ottoman Empire recruited boys from Christian families) in which Sinan was also in, were being brought to the Sultan’s Palace and there, they were having the chance to learn about the minstrels, philosophers and erudites of the era. Furthermore, the penmen, theologians, miniature artists in the palace were representing the culture and arts of that age. Yavuz Sultan Selim and Kanuni Sultan Suleyman were also poets.There were many viziers, grand seigniors, military judges, governors of sanjaks, aghas, landowners, princes and princesses around Sinan who grew up in this culture. In Sinan’s era, Ottoman Empire was in its best, productive, rich period. Philosophy, literature and music were the characteristics of the empire.

 


   
 

His Works :
Today we know that Great Sinan has built over 365 masterpieces during his lifetime. These are: 84 mosque , 52 masjid, 57 madrasah, 7 darulkura, 22 mausoleum, 17 lodging house, 3 infirmary, 5 water canals, 8 bridge, 20 cervansarai, 36 palace, 8 cellar and 48 Turkish bath.

Kulliye :
They are a complex of buildings which have various social and religious missions. Kulliye mostly contain the mosque,madrasah,lodging house, guest house,infirmary,school,Turkish bath,fountain and shops. This powerful social centers bring high buoyancy to where they are built and they quicken the development.

Mosque :
Sinan had important contributions to mosque design and construction.The domes and half-domes have been the indispensable coat elements in these constitutions. He used square,hexagonal and octagonal plan schemes and in every building he tried a new methodology of design or a structural component. Facade design has developed a lot in Sinan era. While the frontlines were flat and tough before ,Sinan has zinged them up and externalize the structure of the buildings , outside

Madrasah :
They are the education buildings of the Otoman era.Madrasah is the Arabic word for any type of school, whether secular or religious.In Sinan’s buildings, the courtyard of the mosque is often shared with the madrasah’s.

Darulhadis :
They are the places that Prophet Muhammad’s speeches are read to the public.

Darulkurra :
They are the parts of madrasah ,in which reciting the Koran is taught.

Mausoleum :
It is a kind of room-like building in which statesman or reverends are buried. Usually there are many ornamental decorations ,tile ceramic boards and adornments inside.

Lodging House(Imaret) :
They are lodging houses which delivers meal to the students and teachers of the kulliyes,to the doctors and the unwell,to the guests which stay in the gusethouse,to the mosque attendants,to the dervish lodge companions and to the ones around who are in need. There were 750 people working in the Suleymaniye foundation and they were delivering meal to 1000 people, two times, every day.

Hospital (Darussifa) :
Ottomans had built many hospitals in which many illnesses and mental diseases are cured.

Turkish Bath (Hamam) :
The Turkish bath is the Middle Eastern variant of a steam bath, which can be categorized as a wet relative of the sauna. The Turkish baths have played an important role in cultures of the Middle-East, serving as places of social gathering, ritual cleansing, and as architectural structures, institutions, and (later) elements with special customs attached to them. Europeans learned about the Hamam by contacts with the Ottomans, hence it’s the "Turkish" part of the name.

Guest House (Tabhane) :
They are rooms which serve as guest houses for the guests.They are usually planned with the lodging houses.

Caravanserai /Rest Houses: :
They are buildings in which pilgrims, tradesmen and employees stop over with possessions and animals. They are built on caravan routes or in the city . Their plans are usually narrow and long, with a lot of coloums and ovens. The ceiling altitudes are very high inside.

Pavilion / Palaces :
Although there are more than 40 pavilion names that are recorded in Sinan’s documents, they are mostly burnt out or collapsed. The most unique example that has survived, is the 3rd Murad Pavilion in the Topkapı Palace.

   
 

PARTS :

Biography :
The description of Sinan’s life. (His birth, education, work) His working period which is over 50 years, is analyzed in 3 different categories.

Chronology :
The places, dates of his work in chronological order.

Works :
Sinan’s works are introduced in this section.

Gallery :
Details and photos his works.

Publication :
The books about Sinan’s work.

Methodology :
His methodology about how he designs,constructs his buildings. Some inscriptions telling his superior features.

Contact :
You can reach us from these connections.

 

   
 

Mimar Koca Sinan

Portal grubunun ingilizce yayin yapan sitesidir. Bu sitenin amaci dunyaca unlu buyuk Turk mimarini dunyaya detaylı anlatmaktir. Osmanli mimari tasarim anlayisina buyuk yenilikler katmis, kubbelerin ustasi, Mimar Koca Sinan anisina kurulmustur. Uluslararasi platformlarda sadece Great Sinan olarak taninmasina ragmen, bu isimde ingilizce bir sitesi olmamasi ihtiyacindan dolayi acilmistir.

Osmanlı İmparotorluğunun 16.yy daki mimari yönünden şekillenmesini sağlayan, Sinan, tek başına çağının en büyük şekillendiricisidir. Daha yaşarken, yaptığı eserler, halkın gözünde büyütülmüş ve çağı ona “Koca(Great) Sinan” “Büyük(Big) Sinan” gibi büyük, şaşaalı isimleri layık görmüştür. Mimar Sinan yaşadığı dönem içinde inşa ettiği eserlerle, Osmanlı Türk İstanbul’unun şimdiki panoromasını tüm ağırlığı ve zarifliği ile çizmiştir. Osmanlı Klasik çağı eserlerinin çoğu Mimar Sinan’a aittir.

Onun çağında, devlet büyükleri kendi hayratlarını yaptırmak için sıraya girmişlerdir. İnanılmayacak bir şeydir ki, Sinan bu istekleri yerine getirecek kadar uzun ömürlü olmuş ve diktiği anıtsal yapıları ile ölümsüz olmak mutluluğuna erişmiştir.

 

 

 

   
 

Sinan çağının toplumsal yapısı :

Sinan, 100 yıla yakın hayatı boyunca II. Beyazıt(1476-1512), Yavuz Sultan Selim (1512-1520), Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve III.Murat (1574-1595) de dahil olmak üzere 5 sultanın devrini yaşamıştı.

Fatih Sultan Mehmet’ten (İstanbul’un alınması) itibaren, Osmanlı Devleti içine birçok yeni milletleri alarak sınırlarını büyütmüş, özellikle kanuni devrinde bir dünya imparatorluğu haline gelmişti. Fatih Sultan Mehmet’ten (İstanbul’un alınması) itibaren, Osmanlı Devleti içine birçok yeni milletleri alarak sınırlarını büyütmüş, özellikle kanuni devrinde bir dünya imparatorluğu haline gelmişti.

Bu çağlarda imparatorluğun sınırları Bağdat’a, Kafkaslar’a, Kırım, Polonya ve Viyana üzerinden bütün Balkanlar ve Sırbistan’a, güneyde Arabistan yarımadasından Afrika içlerindeki Sudan’a ve Atlas Okyanusuna kadar uzanmıştı. Bu geniş toprakların idaresi için kuvvetli bir düzen kurulmuştu.Sinan’ın da aralarında bulunduğu devşirme oğlanları, saraylara getiriliyor ve orada çağının önemli ozanlarını, filozoflarını, bilginlerini tanıma olanağı buluyorlardı. Ayrıca hattatlar, din alimleri, minyatür ressamları, bu saraylarda devrin sanat ve kültürünü temsil ediyorlardı. Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman’da şairdiler. Bu kültürle yetişen Sinan’ın çevresinde vezirler ile Anadolu ve Rumeli beylerbeyleri, kazaskerler, sancakbeyleri, ağalar, prens ve prensesler gibi devletin büyükleri vardı. Osmanlı İmparatorluğu Sinan devrinde; en zengin çağını yaşamakta idi. Felsefe, edebiyat, müzik Osmanlı İmparatorluğu’nun bir karakteristiği idi.

 

 

   
 

Yaptığı Yapılar: :
Mimar Sinan yaşadığı dönem içinde 365’i aşkın eser verdiği bilinmektedir. (84 camii, 52 mescid, 57 medrese, 7 darulkurra, 22 turbe, 17 imaret, 3 daruşşifa, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam)

Külliyeler :
Başta dini olmak üzere çeşitli sosyal amaçlar yüklenen yapılardır. Camii, medrese, imaret, tabhane, hastane, mektep, hamam, çeşme, dükkanlardan oluşur. Bir vakıf olarak yapılan bu güçlü toplumsal merkez, kurulduğu yöreye büyük canlılık getirir ve kentsel gelişimi hızlandırır.

Camiler :
Sinan’ın camii tasarımına önemli katkıları olmuştur. Kubbe ve yarım kubbeler bu mekanların vazgeçilmez örtüleri olmuştur. Kare, altıgen, sekizgen şemalar kullanılmıştır, her yapısı yenilik ve atılım doludur. Cephe mimarisi Sinan’da çok gelişmiştir.Sinan’dan önce cepheler, düz ve sert görünüşlü iken, Sinan cepheleri giderek hareketlendirmiş, strüktürü dış cepheye yansıtmıştır.

Madrasah :
Osmanlı eğitim yapılarıdır.Sinan’ın medreseleri çoğunlukla camii ile aynı avluyu paylaşır.

Darülhadisler :
Peygamberin söylediklerinin okutulduğu yapılardır.

Darülkurralar :
Makamla Kur-an okunuşunu öğreten yapılardır.

Türbeler :
Devlet adamlarının veya din alimlerinin bulunduğu oda şeklindeki binalardır. Türbelerin içlerinde malakari süsleme, çini panolar ve bezemeler vardır.

İmaretler :
Büyük külliyelerin içindeki medreselerin öğretmen ve öğrencilerine, hastanelerin doktor ve hastalarına, misafirhanede kalanlara, camii görevlilerine, tekke mensuplarına, ve çevredeki düşkün ve yoksullara bedava yemek dağıtılan aşevleridir. Süleymaniya vakfında 750 kişi çalışıyor ve hergün sabah akşam 1000 kişiye yemek veriliyordu.

Hastaneler (Darüşşifa) :
Osmanlılar, çeşitli hastalıkların, ruh hastalıklarının tedavi edildiği hastaneler yapmıştır.

Hamamlar :
...

Tabhaneler :
Üst düzey kişilere misafirhane gibi hizmet veren odalardır. Çoğunlukla imaret ile birlikte düşünülmüştür.

Kevansaraylar/Hanlar :
Yolcuların ve daha çok tüccarlarla hizmetlilerin malları ve hayvanlarıyla konakladıkları yapılardır. Kervan yolları üzerinde ya da kent içinde yapılmışlardır. Plan olarak ince uzun, çok direkli, çok ocaklı, yüksek mekanlardır.

Köşkler ve saraylar :
Sinan’ın belgelerde kayıtlı 40 kadar köşk ve saray yapısı olmasına karşın,sarayların çoğu ahşap olduğunda yanmış ve yıkılmıştır. Bugüne kalabilen en özgün örnek Topkapı Sarayı 3. Murad Köşkü’dür.

 

   
 

Bölümler :

Biyogafi :
Mimar Sinan’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı bölümdür.(Doğumu,eğitim süreci,verdiği eserler) 50 yılı aşkın çalışma süreci 3 ayrı bölümde incelenmiştir.

Kronoloji :
Eserlerinin yerleri,tarihleri ve kronolojik sıralaması.

Eserleri :
Mimari yapıların resimlerinin olduğu; tarihlerinin, yerlerinin belirtildiği kısımdır.

Galeri :
Eserlerin fotografları ve bazı detaylar.

Basım :
Hakkında basılan kitaplar.

Metodoloji :
Sinan’ın dahiyane yapı tasarımlarını ve bunların inşasını nasıl yaptığına ilişkin dökümanlar.

Kontak :
Siteyi hazırlayanlar ile kontağa geçmek için web adresleri.

 

 

 

Copyright © 2008 Istanbul Design Center / İstanbul Tasarım Merkezi